top of page

תקנון לחנות

1. האתר "זוהר שחם עיצוב כלי קרמיקה"  (להלן: "האתר" או "החברה") משמש למכירת מוצרי קרמיקה של הקרמיקאית זוהר שחם.

2. האתר "זוהר שחם עיצוב כלי קרמיקה"  אחראי ליצור המוצרים, אריזתם ומכירת המוצרים באמצעות האתר ("המוצרים") ושליחתם ללקוח.

3. האמור בתקנון מתייחס באופן שווה לשני המינים ומנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

4. הקרמיקאית זוהר שחם היא אמן היוצר עבודות אומנות וכלי קרמיקה (להלן:"היצירות" או "יצירות אומנות" "עבודות האמנות" או "העבודות" או "עיצובים");

5. המוצר הקרמי הינו עבודה מקורית של זהר שחם.

6. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שהוא, שיעשה על ידי הלקוח (להלן "לקוח") באתר, ומהוות את הבסיס המשפטי בין הלקוח לאתר. הזמנת המוצרים על ידי הלקוח נעשית בכפוף להסכמתו המפורשת לתקנון האתר ואשר משקפים את כל המוסכם והמוצהר בין הצדדים. שימוש באתר, רישום לאתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה ע”י האתר, מהווים את הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג לפי התקנון, ולפיכך אם אינו מסכים לתנאי מתנאיו אין לעשות כל שימוש באתר או להרשם לאתר.

7.  האתר "זהר שחם עיצוב כלי קרמיקה" אינו מתחייב שהצגת המוצרים תהיה בזמינות מלאה וכן הוא שומר לעצמו את הזכות להפסיק, בכל עת, (בעצמה או על פי דרישה) את ההצגה או ההזמנה של מוצר ו/או מוצרים ו/או לשנות את תנאי תקנון האתר.

 

רכישת מוצרים

8. רכישת המוצר תתבצע ישירות באתר, או באמצעות הטלפון. לרכישת המוצר בטלפון יש להתקשר למספר הטלפון המצוין באתר ולמסור את הפרטים הנדרשים: שם רוכש, כתובת למשלוח, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. נציג האתר יאשר אם המוצר נמצא במלאי או האפשרות להזמינו, ויאשר את ההזמנה.

9. לרכישת מוצר באמצעות האתר, יש לבחור את המוצר ולמלא פרטים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי. יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל להשלים את ההזמנה. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת המוצר יחשב לביצוע הזמנה ע"י הלקוח (להלן "הזמנה").

10. עם ביצוע ההזמנה ע"י הלקוח, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך ללקוחה שהעסקה אכן אושרה.

11. פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בחשבון הPAYPAL שלו ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות דרך הפעולה.

12. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י PAYPAL, יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום בטלפון או לבטל את העסקה. מילוי פרטים שאינם נכונים, או הטעיה מכוונת של האתר, הנה עבירה פלילית אשר עלול לגרום להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

13. דמי המשלוח המפורטים בהזמנת המוצר אינם כוללים הובלה מיוחדת ליצירות החורגות מהגדלים המוצעים בחנות (לקומות גבוהות ללא מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אם נדרשים אמצעים מיוחדים). במקרה של הובלה מיוחדת יהיה האתר רשאי לגבות תשלום נוסף על התשלום בגין הובלה רגילה. דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאי האתר לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

14.חברת השילוח הינה: דואר ישראל בדואר רשום או באמצעות חברת שילוח

 

תנאי השילוח

 

14.1 סוג שירות לפי בחירת הלקוח: דואר רשום או שירות משלוחים.

14.2 במידה ונבחרה חברת שילוח, החברה תיצור קשר עם הלקוח בכדי לתאם הפצה.

15. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתו ו/או כתוצאה מאיחור של חברת ההובלה.

16.  החברה תספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט לעיל, לכתובת שהלקוח מסר בעת ההזמנה, תוך המועד הקבוע בהזמנת המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

17. זמני אספקת המוצרים הינם על פי ובחישוב ימי עסקים בלבד (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג חגים וכ”ו).

18. באם המוצר לא הגיע במועדו על הלקוח להודיע מידית לאתר ובמידה והלקוח לא יהיה מעוניין להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת הזמן שצוינה באתר, אתר יחזיר ללקוח את הכסף אותו שילם עבור אותו מוצר כפוף לבדיקה ברישומי האתר.

19.  בזמן אספקת המוצר, רשאי האתר ו/או מי מטעמו לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של הלקוח ו/או בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר האשראי.

20.  בכל בקשה לביטול הזמנה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף הביטול לכך שהלקוח יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא ועל חשבונו.

21. שאלות לגבי האתר, פעילותו והמוצרים המוצגים באתר ניתן לפנות לשירות הלקוחות בדואר אלקטרוני. החברה תעשה את מירב המאמצים להתייחס לכל פנייה לא יאוחר מ 12 שעות עבודה.

22. מוצר שיוצר במיוחד ללקוח, (שלא מתוך רשימת המוצרים המוצגת בחנות) לאחר ביצוע ההזמנה, אינו ניתן לביטול ו/או זיכוי לאחר ייצורו.

23. ללקוח לא תהא הזכות לעשות כל שימוש מסחרי ו/או שימוש שאינו לצורך עצמי בלבד במוצרים.

24. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגביל את כמות המוצרים שרשאי כל לקוח לרכוש.

 

השימוש באתר

25. לקוח רשאי לבצע הזמנות, רק אם הוא כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינו קטין (מתחת לגיל 18) או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, ולכל פעולה כאמור יצורף אישור האפוטרופוס בכתב.

26. הלקוח מצהיר כי הינו בעל תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל וברשותו בעל כרטיס ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל. כתובת תא דואר אלקטרוני בשימוש הינה שלו והוא בעל כתובת בישראל.

27.  האתר יהיה רשאי למנוע מלקוח מלבצע הזמנה ו/או רכישה אם הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות החוק באופן כל שהוא ו/או הלקוח הפר תנאי מתנאי תקנון זה ו/או הלקוח השתמש בפרטים שגויים במתכוון ו/או ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לגרום נזק או פגיעה בפעילות האתר ו/או מי מטעמו ו/או מהמעצבים ו/או צד ג’ כלשהו.

 

ביטול הזמנה

28. לקוח רשאי לבטל את ההזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"). ביטול ההזמנה יעשה מיום עשיית ההזמנה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם;

ביטול הזמנה יעשה באמצעות הדואר האלקטרוני באתר.

29. בביטול הזמנה לפי הכללים לעיל, לא יחוייב הלקוח אלא בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

ביטול ההזמנה ע”י הלקוח כפוף לכך שהמוצר יוחזר ככל שהדבר אפשרי באריזתו המקורית.

האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן: טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות.

30. האתר רשאי לבטל הזמנה כולה או חלקה, אם נפלה בהזמנה טעות סופר כלשהי או אם ההזמנה כרוכה, או לאתר יש חשש ממשי על פעילות בלתי חוקית של הקונה ו/או צד ג’ כלשהו או שלא על פי תנאי תקנון זה. ביטול כאמור יימסר ללקוח בטלפון ו/או לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בעת ביצוע ההזמנה.

31. במידה וקיבלת מוצר אשר יש חשש שהינו פגום, יש להעבירו תוך 7 יום לסטודיו עפ”י הכתובת המצוינת באתר בצירוף חשבונית הרכישה לצורך בדיקה, מוצר פגום יזוכה במלאו הסכום, בשום מקרה לא יעלה הפיצוי על עלות המוצר המקורי.

32. במידה והתגלה לאחר ההזמנה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא יישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי.

33. האתר לא יעשה כל שימוש במידע ללא הרשאה מפורשת של הלקוח אלא אם כן הדבר נדרש עפ”י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. האתר יאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיו הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. אך במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכח עליון ו/או נגרמו במזיד, האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

מדיניות פרטיות

34. שמירת המידע – כל מידע המועבר למערכת האתר הינו רק לשם ביצוע הפעולה הנדרשת. המידע אינו נשמר במערכת ואינו מועבר לכל גורם אחר למעט שימוש בו לביצוע העסקה, כגון חברת כרטיסי האשראי. דוא”ל שנשמר במערכת לא יימסר לכל גוף אחר וישמש את האתר רק בכדי לעדכן את הלקוח בפרטי ההזמנה. לא ישלח דוא”ל שיווקי אלא אם ניתנה הסכמה לכך ע”י הלקוח.

35. אבטחת מידע – כל מידע אודות אמצעי התשלום המועבר אלינו אינו נשמר במערכת האתר וישמש את האתר רק עבור פעולה ישירה שכרוכה בתשלום עבור המוצר אשר הוזמן. דף התשלום מאובטח בתקן PCI DSS.

36. יצירת קשר – לכל שאלה או תלונה בנושא, אנא פנה אלינו לשירות הלקוחות בטלפון: 050-7713719

הגבלת האחריות

37. טעות סופר בתיאור המוצר לא תחייב את האתר. תמונות המוצרים נועדו להמחשה בלבד צילומי המוצרים נעשו בצורה המוקפדת ביותר על מנת לשקף באופן מהימן את היצירות באתר אם בכל זאת קיים פער משמעותי בין המוצר שהוזמן ליצירה – אנא עדכנו אותנו. ייתכן שוני בפרופורציות שבין היצירה לבין המוצרים המוזמנים וכן בגוון המוצר ובמידותיו בהשוואה ליצירה.

38. החברה משתמשת בחומרי גלם איכותיים על מנת שתסופק תוצאה מקסימלית ללקוח ושומרת לעצמה את הזכות לשינוי סוגי החומרים מעת לעת.

39. עלולה להיות סטייה במידות המוצר לעומת המידות המצוינות באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות מידות חומרי גלם ומחירים מעת לעת וזאת ללא התראה מיוחדת.

 

זכויות יוצרים

כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הנם רכושה של בעלת האתר בלבד.אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות תמונות וטקסטים, כיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של בעלת האתר מראש ובכתב.

 

הגבלת אחריות האתר

40. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי התקנון, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז האתר שומר את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצע הפעולה. גבול האחריות של האתר תהיה בגובה המחיר ששולם ע”י הלקוח.

41.  בכל מקרה האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, גבול האחריות של האתר תהיה בגובה המחיר ששולם ע”י הלקוח.

42. רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

43. אין בהצגת הספקים והמוצרים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע”י האתר.

44. כל מידע, ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר (לרבות היצירות) אלא בהסכמת האתר, בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר זה כפופים לזכויות יוצרים עפ”י החוק.

 

כח עליון

45. מוסכם כי לא יראו את החברה כמפרה איזו מהתחייבויותיה על פי תנאים כלליים אלו, באם המועד לביצוע התחייבויות אלו ידחה בעטיין של סיבות הנובעות מכוח עליון. כח עליון בהסכם זה, לרבות מצב מלחמה, שריפות, מצב חירום, גיוס כללי, שיטפונות, שביתות או השבתות, מחסור כללי בעובדים או עיכובים באספקת חומרים וכן כל סיבה אחרת שאין ביכולת החברה למנוע אותה. במצב של כוח עליון כאמור תהיה החברה רשאית לדחות את מועד ביצוע התחייבויותיה למשך אותו זמן שבו חלו אותן נסיבות או כל אחת מהן וכן שלא לקבל הזמנות.

שונות

46.  שום התנהגות מצד מי מהצדדים לא תחשב כוויתור על איזה מזכויותיו על פי תנאים אלו או כוויתור או הסכמה מצדו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי שהוא, אלא אם הוויתור או ההסכמה נעשו מפורשות בכתב.

47. תנאים אלו הינם ההסכם הבלעדי שבין הצדדים בנוגע להצגת המוצרים באתר והם באים במקום כל מצג, מו”מ, התקשרות, זיכרון דברים או הסכם קודם שנעשו בין הצדדים עד למועד ההתקשרות על פי תנאים כלליים אלו. כל שינוי או תוספת לתנאים כללים אלו יעשו בכתב ובחתימת הצדדים בלבד.

48. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל הנובע ממנו יפורשו לפי חוקי מדינת ישראל. בית המשפט המוסמך באופן בלעדי לדון בכל העניינים הנוגעים לתנאים כלליים אלו יהיה בית המשפט המוסמך.

bottom of page